Saltar a continguts

Consell de Cohesió i Serveis Socials

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Definició

 

El Consell de Cohesió i Serveis Socials (CCSS) és un òrgan consultiu no vinculant destinat a fomentar la participació ciutadana i el debat entorn a la cohesió i la inclusió social a Girona. Seguint el que determina la Llei de Serveis Socials 12/2007 a l’art. 54, el nou Consell està composat per “representants dels ens locals, dels usuaris, de les entitats representatives dels interessos ciutadans, empresarials, sindicals i professionals, de les dones i de les entitats d'iniciativa social de llur àmbit territorial.”

El Consell de Cohesió i Serveis Socials es constitueix el dia 20 d’octubre de 2010, aprofitant la generació de coneixement aconseguida en anys anteriors per apostar per una etapa més activa on les entitats i organitzacions públiques i privades que en formen part puguin transferir les seves experiències, es promoguin noves relacions de treball i es fomentin bones pràctiques en la intervenció social.

Aquest Consell ha estat creat de conformitat amb el que preveuen els articles 59 i 60 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.