Saltar a continguts

Consell de Cohesió i Serveis Socials

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Objectius i funcions

Són objectius del Consell:

 

 1. Esdevenir plataforma de debat i col·laboració en les polítiques d'inclusió social a la ciutat, tant per l'espai de debat com per les dinàmiques d'articulació de l'acció dels membres i de relació de partenariat que es promoguin.
   
 2. Estimular el debat públic i la participació, atorgant visibilitat als assumptes vinculats als processos d'exclusió social, les polítiques inclusives, la cohesió social a Girona, des de les perspectives pedagògica, pública i participativa.
   
 3. Fomentar la transferència d'informació i de construcció col·lectiva de coneixement sobre els processos d'exclusió a la ciutat, de les dinàmiques inclusives que s'hi generen, els seus efectes i la contribució a la cohesió social de la ciutat.
   
 4. Enfortir la col·laboració entre la iniciativa social privada i pública en l’àmbit local per afavorir una intervenció comunitària més eficient i coordinada, impulsant iniciatives de treball conjunt en els territoris de la ciutat.
   
 5. Enfortir la col·laboració i fomentar la cohesió entre les entitats que treballen en el mateix àmbit d’intervenció per facilitar la coordinació de les seves activitats.
   
 6. Esdevenir l’espai de referència de col·laboració i d’establiment de sinèrgies entre els diferents agents per donar una resposta al context i les necessitats socioeconòmiqes del moment.

 

 

Són funcions del Consell:

 

 1.  Analitzar i debatre les necessitats socials de la ciutadania de Girona i elaborar propostes d’actuació.
   
 2. Deliberar sobre l’orientació general dels serveis socials a Girona.
   
 3.  Promoure la transferència de coneixements, la difusió de bones pràctiques i la innovació en el territori en matèria de serveis socials.
   
 4. Emetre informes i dictàmens i fer-ne difusió per mitjans telemàtics quan es consideri adient, i elevar-los a les instàncies competents en cada matèria.
   
 5. Crear, coordinar i fer el seguiment de les comissions sectorials que es creïn en el marc del Consell.
   
 6.  Altres funcions que el Ple del Consell o les entitats membres puguin proposar.