Saltar a continguts

Consell de Cohesió i Serveis Socials

Navegació

Menú principal

Notícies del CCSS

05/09/2014
Un nou plenari del Consell valida la feina que fan els grups de treball aquest període 2013-2014 i recull propostes de millora

L’últim plenari, celebrat el passat 22 de juliol, va contar amb la presència de gairebé 40 membres representants d’entitats socials,  grups polítics i institucions públiques.

L’objectiu principal era explicar i compartir el procés de treball dels grups de treball i els resultats a mitjans d’any, valorant el compliment dels objectius 2014 marcats per cada grup. 

Imatge de complement Ampliar imatge

Primerament es va fer una valoració del programa d’ocupació Girona Actua, el qual coordinen les àrees d’Ocupació i Serveis Socials i on col·laboren les entitats del Grup 1. Es va valorar positivament el bon ritme de les insercions tot i les dificultats del mercat laboral per crear llocs de treball, així com la bona feina que fa el seu equip tècnic. Paral·lelament, també es va posar de relleu l’activitat del Grup 1 no només pel què fa la seva tasca de seguiment i de recull propostes per la millora del Girona Actua sinó per recursos concrets que ha elaborat en matèria d’inserció sociolaboral, com un mapa de recursos sobre inserció i formació de la ciutat de Girona (consultable al web del CCSS).

Pel què fa les situacions a millorar i/o col·lectius a tenir en compte de cara al plantejament i la millora contínua del programa, destaquen qüestions com, per exemple, l’elevat analfabetisme en TIC dels usuaris (fet pel qual caldrien més recursos per poder donar més eines i oportunitats d’inserció als perfils amb menys competències), els greuges referents a la cotització de la jubilació de persones a l’atur de 55 anys i més, o les dificultats especials de la franja dels joves entre 16-18 anys sense GES, entre d’altres.

En relació al grup 2, (que treballa com a observatori de necessitats generant propostes en relació a la pobresa i la exclusió) es varen donar un seguit de dades sobre la intervenció que s’està fent en els diferents àmbits prioritaris des de l’Ajuntament i les entitats, tan pel què fa les necessitats bàsiques (alimentació, salut i habitatge) com per les necessitats socioeducatives. Pel què fa aquest últim bloc, es posen de relleu aspectes en els quals cal treballar i posar esforços per garantir la igualtat d’oportunitats de infants i joves en  l’etapa formativa (com garantir l’accés a les noves tecnologies, a la oferta extraescolars, a ofertes de lleure o al material escolar i llibres de text).

També es va explicar breument el procés de treball del Grup 3, el qual ha dissenyat i impulsat de manera participada el Projecte Àmbar, sobre suport psicosocial a perfils diversos. S’explica la manera i els criteris amb els quals es varen acordar aquests perfils diana així com un repàs als aspectes claus de la metodologia i les accions del projecte. En aquestes moments l’equip tècnic ja s’ha posat a treballar, per la qual cosa s’espera poder donar els primers resultats de treball a finals d’any.

En el torn obert de paraules es van anar recollint opinions i valoracions de representants de grups polítics i dels tècnics membres de les entitats socials. Es va varen debatre qüestions en relació a les dades exposades sobre cobertura de necessitats bàsiques en alimentació de la població infantil, en aquest sentit tècnics dels Serveis Socials van explicar l'augment de les beques complementaries de menjador de finançament municipal així com augmenta també dels recursos pel CDA. Tot i així, es posa sobre la taula la necessitat de coordinar millor els mecanismes de detecció de les situacions més urgents, millorant els indicadors i les dades per conèixer amb més precisió l’abast de la necessitat.  

En general es va felicitar la bona feina dels grups i la implicació dels professionals de les entitats per a dedicar-hi el seu temps, recalcant la importànciad’espais com el Consell per intentar unificar criteris, compartir informació i acostar-nos amb més certesa a la realitat i necessitats socials de la ciutadania.