Saltar a continguts

Consell de Cohesió i Serveis Socials

Navegació

Menú principal

1- ATUR

Imatge de complement

 Quan i perquè es crea el grup?

Aquest grup es crea en el marc de definició del pla de treball del Consell, el primer trimestre del 2013, com a resposta a la prioritat de facilitar i promoure l'ocupació a Girona.

La idea inicial compartida entre els participants del Consell és que cal impulsar mesures i coordinar els diferents recursos existents entre les entitats per potenciar programes d'ocupació, millorar la coordinació dels recursos exisitents i millorar l’atenció i el suport social i psicològic a les persones aturades amb més dificultats. 

 

En quin projecte treballa el grup i quins objectius té?

L'elevada incidència de l'atur a la ciutat ha desencadenat situacions de necessitat i de risc en les quals es veu afectat el desenvolupament i el benestar de les persones i de les seves unitats familiars, fet pel qual l'Ajuntament de Girona i les entitats del Consell de Cohesió i Serveis Socials es posen a treballar conjuntament en el disseny d'un pla de mesures ocupacionals que, sota el nom de "Girona Actua", té com a objectiu dur a terme actuacions adreçades a millorar l'ocupabilitat i les possibilitats reals d'inserció laboral de les persones en situació d'atur a la ciutat de Girona, a través de:

1.Dotar de competències clau i d’habilitats socials aquells joves que no estan capacitats per a la incorporació immediata al mercat de treball, i potenciar el seu retorn al sistema educatiu reglat

2. Formar professionalment les persones desocupades, a fi i efecte que puguin accedir a determinats llocs de treball amb un mínim de garanties

3. Crear una xarxa de suport entre els diferents col·lectius en situació d’atur per tal de poder facilitar el seu accés al món laboral, a través d’un banc del temps.

4. Facilitar la incorporació al món laboral de les persones en situació d’atur, atorgant ajuts econòmics per a la contractació a les empreses que participin el projecte.

5. Implicar a l’empresariat en la contractació de les persones en situació d’atur derivades des de l’Ajuntament de Girona, i crear un segell de responsabilitat corporativa.

 

 Quin és el valor afegit del projecte?

És un projecte que vol aprofitar al màxim tots els recursos i serveis socials públics i privats en matèria de inserció i ocupació de la ciutat de Girona, impulsant un espai de treball a partir de la lògica de col·laboració i suma de les fortaleses de les diferents entitats com a estratègia per aconseguir més bons resultats i més eficiència de les accions en el desenvolupament del projecte. Aquest treball compartit permet tenir, entre d’altres, fortaleses com :

  • Un anàlisi de la realitat més divers, des de diferents àmbits i col·lectius socials
  • Una ampliació de la xarxa d’entitats derivants de persones ocupables
  • L’elaboració conjunta d’una mapa de ciutat de recursos de formació i ocupació
  • La gestió compartida d’espais per fer formacions o d’altres activitats necessàries.
  • La contractació de personal format i especialitat  
  • El coneixement i els recursos d’entitats especialitzades en la matèria (sindicats, organitzacions empresarials, entitats d’orientació i formació  de persones en risc social etc.)
  • Participació d'entitats diverses en el seguiment i l'avaluació de les fases del projecte. 

 

Imatge de complement

 

Imatge de complement
Entitats participants al Grup